...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 

NUMELE SUPREM!  

“Să aveţi în voi modul de gândire
….care era şi în Christos Isus!
El,
….deşi prin natura Lui era Dumnezeu din eternitate
nu a considerat
că această egalitate cu Dumnezeu
merită să fie menţinută
….ca un privilegiu,
ci a renunţat la ea
şi a luat natură de rob
….devenind asemenea oamenilor
Vădit la înfăţişare ca om,
El S-a smerit
….fiind ascultător până la moarte
….şi încă moarte de cruce. 

De aceea şi
Dumnezeu L-a înălţat
….în cel mai înalt grad,
şi I-a dat Numele suprem,
….pentru ca în Numele lui Isus
să se plece orice genunchi
….al celor din ceruri,
….al celor de pe pământ
….şi a celor de sub pământ,
….şi orice limbă să mărturisească
……..spre slava lui Dumnezeu
….că Isus Cristos este Domnul
(v. Filipeni 2:9-11) 

* * * * * * * 

Am să-ţi vorbesc de-un Nume minunat
Cântat de ceruri şi de pământ cântat
E Numele-ncărcat de slavă grea
De maiestate şi de glorii infinite
E Numele cu străluciri de stea
Cu aură eternă
Şi rezonanţe nesfârşite 

E Numele ce a venit la noi
În chip de rob, în staulul de oi
Nascut în frig, pe paie şi lucernă 

Cuvântul ce a poposit în lume
Să dobândim şi noi prin El un nume 

Ascultă deci, cu chipul luminat
Rostirea Numelui ce ni s-a dat! 

* * * * * * * 

E Numele Ieşua, Pruncul Sfânt, Nazarineanul
….Sămânţa binecuvântată a femeii
Fiul Mariei – Fecioara curată
….din plaiul însorit al Galileii
Fiul lui David – al regilor tată
Fiul lui Avraam – părintele credincioşilor
Şi fiul lui Adam – reprezentantul păcătoşilor
Fiul Omului
Omul durerii – încărcat de jale
Fiul iubit al lui Dumnezeu
Fiul dragostei Sale
Fiul Domnului cel veşnic
Singurul Fiu
Fiul Celui Preaînalt
Fiul celui Binecuvântat
Fiul Dumnezeului celui viu 

Stindardul muntelui înalt
Dorinţa naţiunilor de pe pământ
Steagul popoarelor
Cel drept
Cel sfânt
Ispravnic Blând şi Bun
Neprihănit 

….din seminţia lui David
Ilustrul Leu
Garantul legământului mai bun
Martorul credincios şi-adevărat
Sfântul lui Dumnezeu 

Domnul măririi – ce înalţă pe cei ce-L slăvesc
Domnul tuturor
Domnul sfinţilor profeţi
Domnul neprihănirii – pentru cei ce-L primesc
….pe-ntinsul pământului şi al mărilor
Singurul Domn şi
Singurul Mântuitor 

Stăpânul tău şi-al meu
….vrednic cinstea să o primească
Puternicul lui Iacov
Cel ce a făgăduit mântuirea
….şi are putere să mântuiască
Al Legii Dădător
Fiu credincios peste toată Casa lui Dumnezeu
Puternic Salvator
Domn în Betel
Dumneyeu care este cu noi în veac
Domnul născut din Fecioară
Emanuel 

Domnul Sabatului – care dezleagă Legea
Domnul oştirilor – ce nimiceşte fărădelegea
Domnul secerişului – ce Îşi adună grâul în grânar
….şi arde pleava într-un foc nestins
Domnul păcii – cel ce revarsa har
Domnul cerului şi al pământului – Cel neînvins
Isus Christos Domnul nostru
Mesia
Christosul lui Dumnezeu
….prin care ne cunoaştem rostul
….şi moştenim vecia 

Şilo
Cârmuitorul
Cel ce va stăpâni peste Israel – şi a cărui obârşie
….se suie până în vremuri străvechi,
….până în zilele veşniciei
Cap şi Conducător de popoare
Răscumpărătorul din robie şi ruşine
Eliberatorul celor din închisoare
Toiagul de cârmuire al lumii
Minunatul astru – ce din Iacov răsare
Mediatorul legământului sublim
Căpetenia oştirii
Căpetenia credinţei şi desăvârşirii
Înainte Mergătorul nostru
Dumnezeu tare
Elohim 

Moştenitorul tuturor lucrurilor
Întipărirea fiinţei lui Dumnezeu
Cuvântul Vieţii
….întrupat sub cercul strâmt al zării
Profetul celui Preaînalt –
……..vestit mai dinainte –
….din Nazaretul Galileii
Profetul cel puternic în fapte şi cuvinte
Îngerul Domnului – ce luptă pentru noi la Peniel
Nădejdea marginilor depărtate ale pământului şi mării
Mângăierea neînşelătoare a lui Israel 

Alesul lui Dumnezeu
Cel dintâi născut
Odrasla binecuvântată a neprihănirii
Dumnezeu manifestat în trup
Pârga şi
Sămânţa nemuririi 

Mesagerul lagământului slăvit
Mijlocitorul nostru la Tatăl
Avocatul – ce ne apără de pâra înverşunată
Slujitorul Templului de dincolo de zarea albastră
Cel ce mântuirea a urzit
Autorul credinţei
Pacea noastră – ce minunată
Paştele nostru – izbăvind din robia blestemată
Răscumpărarea noastră şi
Garanţia finală a biruinţei 

Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor
Marele nostru Preot
….ce rămâne în veac
Marele nostru Păstor
….cel fără egal în yările vaste
Păstorul cel Bun
Păstorul şi Episcopul sufletelor noastre 

Cornul şi Căpetenia mântuirii
Soarele neprihănirii
Oglinda gloriei divine din Empireu
Începutul zidirii lui Dumnezeu
Chipul Dumnezeului celui nevăzut
Slava Singurului din Tatăl născut 

Pâinea vieţii coborâtă din cer
Apa cea vie
….curgând în pustie
Mana ascunsă
Taina nepătrunsă
….din veşnicii
Pomul de viaţă eternă
Izvorul apelor vii
Viaţa oferită din belşug
Lumina dimineţii
Focul nestins care arde în rug
Prinţul şi Domnul vieţii 

Uşa oilor, ce dă în păşune
Scara ce duce la rai
Viţa adevărată, rodind abundent
Rădăcina lui David
Vlăstarul lui Isai
Steagul şi
Trâmbiţa lui Dumnezeu
….- ce stă pe aleşi să-i adune 

Steaua lui Iacov
Luceafărul de dimineaţă
Soarele neprihănirii
….ce aduce tămăduire de vină
Adevărata lumină
….ce luminează pe orice om din mulţime
Calea, Adevărul şi Viaţa
Lumina nestinsă a lumii
Soarele care răsare din înălţime
….şi ne îndreaptă spre Dumnezeu cu faţa 

….înaintea morţii
Învierea şi viaţa
Binecuvântatul Ram
….în care Duhul Domnului se odihneşte
Al doilea şi ultimul Adam
….a cărui ascultare sfinţeşte
Jertfa prin care am fost mântuiţi
Pârga celor adormiţi
….dar răscumpăraţi
Fratele nostru mai mare
Cel dintâi născut dintre cei morţi
Cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi 

Mirele
….- cu care fost-am cununaţi
Capul Bisericii
Capul oricărui bărbat
Capul întregii creaţiuni
Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu
Înţelepciunea divină
Sfetnicul
….mai minunat
….ca cerul de azur
Singurul care face minuni 

Darul lui Dumnezeu
….rezervat credincioşilor
Darul nespus de mare
Robul Domnului
Prietenul păcătoşilor 

Mielul fără pată şi fără cusur
….- ce sângele scump şi-a dat
Mielul înainte de întemeierea lumii, junghiat
Mielul ce pentru împrăştiata turmă
….a stat în faţa morţii fără frică
Mielul lui Dumnezeu
….- ce al lumii păcat îl ridică 

Începutul şi sfârşitul
Alfa şi Omega
Cel dintâi şi Cel de pe urmă
Singurul nemuritor
Singurul puternic
Singurul înţelept
Singurul Stăpânitor
Judecătorul lui Israel
Judecătorul întregului pămînt
Judecătorul neprihănit şi drept 

Piatra încercată
….spre care eşti îndemnat să priveşti
Piatra din capul unghiului clădirii cereşti
….de zidari ignoranţi lepădată
Piatra cea vie
….pe care soarta noastră e săpată
Piatra scumpă
Piatra aleasă
….şi înaintea lui Dumnezeu nespus de preţioasă 

Stânca
….din care curge apă şi poate setea să potolească
Stânca mântuirii
Temelia sigură
….pentru cei timoraţi
Stânca veacurilor şi a veşniciilor
Stânca reală, duhovnicească
….pe care au fost puse picioarele tuturor celor
răscumpăraţi 

Regele Sionului
Regele lui Israel
Regele sfinţilor
Regele neprihănirii
Regele păcii
Regele veşnic, preafericit şi nemuritor
Părintele veşniciilor
Sfântul sfinţilor
Împăratul măririi
Împăratul împăraţilor şi
Domnul Domnilor 

Trandafirul Saronului
Crinul din văi
Comoara de pietre nestemate
Cel mai frumos dintre oameni
Războinicul viteaz ce luptă cu dreptate
Domnul Iubirii din Muntele Sionului
….ce nu îi părăseşte
….şi nici nu-i uită pe-ai Săi 

Singurul Nume ce mântuieşte
….în cer şi pe pământ
Duh dădător de viaţă
Cel ce pe Sine se numeşte
EU SUNT 

Domnul care este, care era şi care negreşit vine
….ca din mormintele reci
….să ne răscumpere şi trupul
….şi să ne ia la Sine
Christosul – mai presus de toatelucrurile
Dumneyeu binecuvântat în veci! 

* * * * * * * 

Iată Numele ce Îl iubesc
Iată Numele ce Îl cânt
….şi Îl preţuiesc
….mai mult ca orice alt nume
în faţa căruia se va pleca fiecare genunchi
….din ceruri şi de pe pământ
….şi din subpămînteana lume
Numele glorificat
….chiar de Tatăl ceresc
….decât orice nume înălţat mai sus
Numele în etern binecuvântat
….şi slăvit
Numele scump
….al Domnului nostru Isus 

Priveşte deci cu ochiul luminat
La Numele Mântuitorului ce ni s-a dat!
De laşi ca Numele-I credinţa să ţi-o însume
Vei dobândi şi tu prin El un veşnic nume!” 

(autor: D. C.)

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)